กรมชลฯ  ติดตามโครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยหลัว  จ.กาฬสินธุ์

 

กรมชลประทาน นำสื่อมวลชน ติดตามโครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยหลัว ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการศึกษาได้ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มกราคม, 2559) ซึ่งแบ่งหัวข้อที่ศึกษาไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยการศึกษาได้ด้าเนินการรวบรวมข้อมูล สำรวจ และเก็บข้อมูลในภาคสนาม

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหลัว สามารถกักเก็บน้ำได้ 8.27 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูก โดยสามารถจัดสรรน้ำส่งให้พื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 4,695 ไร่ และฤดูแล้ง 1,403 ไร่ มีน้าต้นทุนเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินด้านการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของราษฎรในพื้นที่

การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจะสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน และชุมชนโดยรอบ  เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสให้มีการจ้างงานส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยพื้นที่ได้รับประโยชน์ครอบคลุม 2 เทศบาลตำบล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย เทศบาลตำบลผาเสวย 8 หมู่บ้าน และเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว

โครงการนี้ เกิดจากราษฎรที่อยู่อาศัยบริเวณที่ราบเชิงเขาภูพาน ได้แก่ บ้านน้ำคำ บ้านหนองมะงง บ้านโคกศรี อำเภอกุฉินารายณ์ และบ้านหนองกุง บ้านบอน บ้านค้อ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร้องขอต่อรัฐบาลให้เปิดโครงการชลประทานอ่างเก็บน้าผาเสวย โดยเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2519 เนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เป็นประจำทุกปี ต่อมา ปี พ.ศ. 2525 กรมชลประทานโดยส้านักชลประทานที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดท้ารายงานเบื้องต้นของโครงการ พบว่า สามารถที่จะพัฒนาโครงการได้ จึงได้ด้าเนินการจัดทำรายงานศึกษาวางโครงการโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหลัว แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2551 ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า บริเวณที่เหมาะสมที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้าอยู่ที่บ้านแก้งกะอาม หมู่ที่ 6 ต้าบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากพื้นที่หัวงานบางส่วนและพื้นที่อ่างเก็บน้าทั้งหมด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพานซึ่งซ้อนทับอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแก้งกะอาม

ในการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหลัว กรมชลประทานจะต้องด้าเนินการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพานเพื่อการด้าเนินโครงการ ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นพื้นที่ซึ่งสงวนไว้เพื่อรักษาและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติไว้ ดังนั้น กรมชลประทานจึงได้ด้าเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้าห้วยหลัว เพื่อเป็นเครื่องมือในการคาดการณ์ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ รวมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันแก้ไขและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีน้อยที่สุดหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกรมชลประทานจะได้นำรายงานดังกล่าวเสนอกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตเพิกถอนพื้นที่ก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป