ททท.ชวนแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมเที่ยวสายบุญอีสาน 5 เส้นทาง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวสายบุญ ใน Theme “อีสานเขียวเที่ยวสายบุญ” ใสบาตรข้าวเหนียว สวดมนต์ และฟังธรรมจากพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ ภายใต้ชื่อ “งานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม” ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.30-10.30 น. ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อํานวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า ในช่วงหน้าฝนนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมมือกับ สวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดงานบุญเดือน 8 บุญเข้าพรรษาของชาวอีสาน ให้ชาวเมืองหลวงที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมใส่บาตร สวดมนต์ และฟังธรรมจากพระสงฆ์ครูบาอาจารย์

ซึ่งการใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมพินี มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้นำวิถีบุญวิถีชีวิตอันมีเสน่ห์ของชาวอีสานมาจัดขึ้นกลางเมืองหลวง โดยได้นิมนต์ พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ออกบิณฑบาต ให้โอวาสธรรม และการปฏิบัติภาวนา พร้อมกับคณะสงฆ์ศิษย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จากภาคอีสาน จำนวน 9 รูป

ทั้งนี้สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ได้อํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ ตกแต่งสวนให้สวยงาม พร้อมให้ผู้เข้าร่วมงานก็จะได้รับความสุข ทั้งกายและใจ นอกจากนี้ ททท.ยังได้ผนวกงานบุญประเพณีที่สําคัญของภาคอีสานในช่วงบุญเดือน 8 หรือบุญเข้าพรรษา ตาม “ฮีต 12 คอง 14” อันมีความหมายถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชาวอีสาน “ฮีต” มาจากคำว่า จารีต หมายถึง การประพฤติตามธรรมเนียมประเพณี คําว่า “สิบสอง” หมายถึงงานประเพณีสิบสองเดือน ได้แก่ เดือนอ้าย- บุญเข้ากรรม, เดือนยี่-บุญคูนลาน, เดือนสาม-บุญข้าวจี่, เดือนสี่-บุญพระเวส, เดือนห้า-บุญสงกรานต์, เดือนหก-บุญบั้งไฟ, เดือนเจ็ด-บุญซําฮะ, เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา, เดือนเก้า-บุญข้าวประดับดิน, เดือนสิบ-บุญข้าวสาก, เดือนสิบเอ็ด- บุญออกพรรษา และเดือนสิบสอง-บุญกฐิน ส่วน “คอง 14” หมายถึง ข้อวัตรหรือแนวทางปฏิบัติ นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมือง พระสงฆ์ และประชาชน พึงปฏิบัติสิบสี่ข้อ โดยเป็นหลักปฏิบัติในครอบครัว สังคม และ การปกครองบ้านเมือง

ซึ่งงานบุญเดือน 8 หรือบุญเข้าพรรษา เป็นประเพณีอันดีงามที่ชาวอีสาน ร่วมกันทําบุญใส่บาตร และนําเทียนไปถวายพระสงฆ์ เพื่อใช้ในระหว่างการอยู่จําพรรษา ซึ่งต้นเทียนพรรษา ส่วนใหญ่มักจะได้รับการประดิษฐ์ตกแต่งอย่างสวยงาม ด้วยการแกะสลักต้นเทียนเป็นเรื่องราวชาดกในพระไตรปิฎก หรือตกแต่งต้นเทียนด้วย วิธีการติดพิมพ์บนต้นเทียน โดยช่างที่มีฝีมือ และปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น

ที่สำคัญ ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวสายบุญสู่ภาคอีสาน ใน Theme “อีสานเขียวเที่ยวสายบุญ” ขึ้น จึงได้ร่วมมือกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและพันธมิตร จัดรายการนำเที่ยวนำร่องไปท่องเที่ยวงานบุญในภาคอีสานช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2561 ขึ้นจำนวน 5 เส้น ดังนี้

เส้นทางที่ 1 ฮีตศรัทธาราชธานีแห่งเทียน (สัมผัสประเพณีเข้าพรรษา 2 แผ่นดิน อุบลราชธานี และ สปป.ลาว)

โดย สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ (สทน.) โทรศัพท์ 021921924-6

เส้นทางที่ 2 อุบลราชธานีเมืองแห่งเทียนพรรษา (สัมผัสการท่องเที่ยวเมืองอุบลราชธานี -แขวงจําปําสัก สปป.ลาว)

โดย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) โทรศัพท์ 026220341-6

เส้นทางที่ 3 เข้าพรรษานุ่งผ้าไทยไปงานบุญอีสานใต้ (ร่วมใส่บาตรหลังช้างเมืองสุรินทร์และชมแสงเทียนแห่งศัทธาเข้าพรรษาเมืองอุบลราชธานี) โดยสมาคมผู้ประกอบการนําเที่ยวไทย (สนท.)โทรศัพท์ 0984789950

เส้นทางที่ 4 นั่งรถไฟโฮโซไปแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลฯ (นั่งรถไฟสายไฮโซไปเที่ยวร่วมงานบุญเข้าพรรษาที่อุบลราชธานี) โดย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) โทรศัพท์ 0833163742

เส้นทางที่ 5  เที่ยวสายบุญแต่งไทยเก๋ไก๋เที่ยววัดชมเมือง (เที่ยวสายบุญอีสานใต้ สุรินทร์-อุบลราชธานี สู่ลาวใต้)

โดย  สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) โทรศัพท์ 0986419654

 

หรือสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย www.เที่ยวอีสาน.com และมูลนิธิหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ โทร. 02-936-2800, 02-936-2900 หรือwww.bia.or.th