ททท. ประกาศความสำเร็จยอดนักท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นทะลุเป้า 5 ล้านคน พร้อมเดินหน้าจับมือพันธมิตร เปิดตัวโครงการ Khonkaen Love Local

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศความสำเร็จยอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นทะลุเป้า 5 ล้านคน เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 กับชาวขอนแก่น นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้เป็นจำนวน 5,060,163 คน/ครั้ง พร้อมเดินหน้าจับมือพันธมิตรเปิดตัวโครงการ Khonkaen Love Local ต่อไป

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ กล่าวขอบคุณ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และพันธมิตรทุกภาคส่วนกับความร่วมมือในความสำเร็จ ขอนแก่น โมเดล ตามแผนวิสาหกิจ ททท.ว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีการแถลงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดการกระจุกตัวทางการท่องเที่ยว “ขอนแก่น โมเดล” จึงเป็นส่วนหนึ่งช่วยผลักดันการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ให้ก้าวขึ้นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนเพิ่มไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคนต่อปี

ซึ่งในปี พ.ศ.2560 สามารถดำเนินการได้ตามแผนวิสาหกิจ ททท. หรือมีนักท่องเที่ยวเพิ่มอีก 1.2 ล้านคน เน้นแนวทางการดำเนินการที่เรียกว่า “New Biz Connect” ยกจุดขาย ด้านการจัดประชุม สัมมนา Eventในแต่ละเดือน และกิจกรรมระดับนานาชาติ ให้เข้าไปจัดที่ขอนแก่นเพิ่มขึ้น ซึ่งจากความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐและเอกชน บูรณาการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันขอนแก่นได้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ก้าวขึ้นสู่เมืองหลักทางการท่องเที่ยว และเป็นศูนย์กลางด้านการประชุมสัมมานาที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน)

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจความพร้อมและความสุขให้กับภาคอีสานและชาวขอนแก่น  ททท.ยังคงดำเนินโครงการต่อยอด เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไลที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่กับอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพื่อเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยทั้งหมดจึงเป็นที่มาของโครงการต่อยอด “ขอนแก่น Love Local” โดยมีแนวทางการดำเนินงานโครงการ ขอนแก่น Love Local ในปี พ.ศ.2562 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาในมิติต่างๆจากกลุ่มพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวที่จะทำงานร่วมกันส่งผลต่อชุมชนท้องถิ่นเกิดการต่อยอดทางนวัตกรรม การบริหาร จัดการการตลาด จากท่องเที่ยวเชิงปริมาณสู่เชิงคุณภาพให้กับจังหวัดต่อไป