มหกรรมการแพทย์แผนไทย  ปีที่ 12  จัดใหญ่  14-16 ก.พ. ที่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก

 จังหวัดสระบุรี เตรียมจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 12 วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการยกระดับการพัฒนา ส่งเสริม การใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อก่อให้เกิดการพึ่งตนเองในระบบสุขภาพ  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย   กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ดำเนินโครงการด้วยกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้เลือกให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคกลาง วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งจังหวัดสระบุรีเป็นเมืองสมุนไพร เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อการพึ่งตนเองในระบบสุขภาพ สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำผลงานผลิตภัณฑ์ต่างมาต่อยอดไปยัง งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และ ตลาดการค้าระดับประเทศได้ไปสู่ระดับสากลอีกด้วย