สงกรานต์วิถีไทย รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, จังหวัดนครปฐม, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม และเครือข่ายชุมชน จัดงาน สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆ อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ที่แสดงถึงความเกื้อกูลผูกพันด้วยสายใย รับปีการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น และกราบสักการะพระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ซึ่งประดิษฐาน ณ ห้องท้องพระโรง และรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโสกว่า 30 ท่าน ตั้งแต่วันที่ 12-15 เมษายนที่ผ่านมา

ทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน

ซึ่งภายในหมู่บ้านน้ำใจไมตรี มีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป , ชมการสาธิตงานศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย การแสดงทางวัฒนธรรม  อาทิ  การแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานโปงลาง “คณะศรีอุบลโปงลางโรงเรียนวัดลำเหย การแสดงดนตรีลูกทุ่ง  “ชิงช้าสวรรค์”  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  และการแสดงคอนเสิร์ต “เพลงแห่งสยามชมรมเพลงแห่งสยาม พร้อมรื่นรมย์กับการขับกล่อมบรรเลงดนตรีไทย  โรงเรียนบ้านคลองใหม่ และกิจกรรมที่เวทีเล็ก “เพลง ดนตรี กวีศิลป์” โดยสถาบันกวีนิพนธ์ไทย

วันที่ 12 เมษายน ได้รับเกียรติจากทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน และรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ พร้อมด้วย คำนวณ  ไพโรจน์สถาพร   ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม,  อุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม, ธัญภา นิโครธานนท์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน โดยมี สุธี ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการให้การต้อนรับ และร่วมรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส อาทิ สมนึก  ทองมา (ชลธี  ธารทอง), ประยงค์  ชื่นเย็น, สุประวัติ ปัทมสูต, พิมพ์ปฏิภาณ และคเณศ  เค้ามูลคดี (รอง  เค้ามูลคดี)

อุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน

วันที่ 13 เมษายน ได้รับเกียรติจาก อุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานและรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส อาทิ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์, สมบัติ เมทะนี และเสวต เทศน์ธรรม

ชาญวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์ นายอำเภอนครชัยศรี เป็นประธานเปิดงาน

วันที่ 14 เมษายน ได้รับเกียรติจาก ชาญวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์ นายอำเภอนครชัยศรี เป็นประธานเปิดงานและรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส อาทิ ชัยชนะ บุญนะโชติ, นคร ถนอมทรัพย์, เศรษฐา ศิระฉายา, มนัส ปิติสานต์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, ชมัยภร บางคมบาง และเพชร พนมรุ้ง

 ฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน

วันที่ 15 เมษายน ได้รับเกียรติจาก ฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานและรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ อาทิ เวณิกา บุนนาค และศิลปินอาวุโส วันชัย (เด่นชัย) อเนกลาภ, โฆษิต นพคุณ และ พ.ต.ท. สำเนา วิทิศวรการ