สปน. มอบรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” เชิดชูเกียรติคนดีของแผ่นดิน ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม พร้อมต่อยอดโครงการอย่างยั่งยืน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จัดพิธีมอบรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” ให้กับ 16 บุคคล องค์กร และชุมชน ที่มุ่งมั่นเสียสละอุทิศใจและกายเพื่อทำสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานพิธีมอบรางวัลที่ วชิราวุธวิทยาลัย

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในฐานที่ผมเป็นประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งได้รับข้อเสนอให้พิจารณารางวัลที่เรียกว่า “ค่าของแผ่นดิน” ซึ่งความจริงก่อนหน้านี้ สำนักนายกรัฐมนตรีเคยให้รางวัลผู้ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องผู้ที่มีเกียรติมาแล้ว และเพื่อเป็นการยกระดับรางวัลให้สูงขึ้น สำนักงานเอกลักษณ์ของชาติได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับไปหาแนวทาง และสรุปออกมาเป็นรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” เพราะคำว่าค่า เป็นคำพ้องเสียงในภาษาไทยอีกคำ คือ คำว่า ข้า เหมือนกับคำว่า ข้าราชการ ซึ่งแปลว่าผู้รับใช้แผ่นดิน แต่คำว่า ค่า มีความหมายว่า คุณค่า เป็นคำที่มีความหมาย 2 นัยสำคัญ จึงเป็นคำที่เหมือนบุคคลที่รับใช้แผ่นดิน หรือเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ มีคุณค่ายิ่งใหญ่กับแผ่นดินก็ได้ ซึ่งรัฐบาบได้จัดขึ้นเป็นปีแรก

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากกรรมการคุณวุฒิมีวิสัยทัศน์ มีความเที่ยงธรรม ในการพิจารณารางวัล ซึ่งเป็นปีแรกจะให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย เกษตรชุมชน, การศึกษาชุมชน, การสาธารณะสุขชุมชน, การรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน, การส่งเสริมและพัฒนาชีวิตชุมชน, การส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นชุมชน ซึ่งแบ่งเป็นประเภท คือ บุคคล องค์การและชุมชน โดยมีรายชื่อที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับรางวัลปีนี้จำนวน 16 รายชื่อ

ดร.วิษณุ เครืองาม

ซึ่งหลายท่านเป็นบุคคลที่เคยได้รับรางวัลมาก่อนหน้านี้มากมาย และหลายท่านไม่ใช่ในตรม หลายท่านเป็นผู้มีชื่อเสียง แต่เรานำมาเสนอให้รู้จักอีกครั้งหนึ่ง ทั้ง 6 ด้านมีรายนามต่อไปนี้

1.ด้านการเกษตรชุมชน ประเภทบุคคล ได้แก่ นายชาตรี ต่วนศรีแก้ว ประเภทองค์ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ตำบลควรรู จังหวัดสงขลา ประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนเครือข่ายบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์

2.ด้านการศึกษาชุมชน ประเภทบุคคลล ได้แก่ นายวีระ มนตรีวงษ์ และนางสุมน อมรวิวัฒน์ ประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน

3.ด้านการสาธารณะสุขชุมชน ประเภทบุคคล ได้แก่ นายแพทย์ฉัทฐกร ธัญเกียรติ ประเภทองค์กร ได้แก่ โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

 

4.ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน ประเภทองค์กร ได้แก่ เทศบาลตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน จังหวัดเชียงราย

5.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ประเภทองค์กร ได้แก่ มูลนิธิเพื่อคนพิการ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยทราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6.ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นชุมชน ประเภทบุคคล ได้แก่ นายชรินทร์ แจ่มจิตต์ และนายบัญญัติ สุวรรณแว่นทอง ประเภทองค์กร ได้แก่ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ

รางวัล “ค่าของแผ่นดิน” มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ขวัญและกำลังใจ ขณะเดียวกัน ก็ทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกอยากเลียนแบบ เกิดความมานะ มีกำลังทำงานเพื่อสังคม ยึดมั่นในคุณงามความดี ให้เป็นที่ประจักษ์ยอมรับของสังคม โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมรชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรอย่างแท้จริง ในเรื่องศาสตร์พระราช เศรษฐกิจพอเพียง และตรงกับสิ่งที่เรากำลังรณรงค์เรื่อง จิตสำนักรับใช้สาธารณะ เป็นพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นการทำประโยชน์แก่แผ่นดิน ด้วยการสละทั้งกำลังกาย กำลังความคิด กำลังทรัพย์

ผมยืนยันว่า รางวัลค่าของแผ่นดินเป็นรางวัลเกียรติยศ ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของโครงการ และไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็จะต้องดำเนินต่อไป และได้ให้สำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณางานต่อยอด ต่อไปอีก แต่อันดับแรกทำให้รู้ว่าสังคมไทยยังมีคนดี มีคนเสียสละ คนมีจิตอาสา คนที่ใช้ศาสตร์พระราชาทำงานด้วยความเพียร ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ มีความสุจริตใจทำให้สังคมไทยยังคงอยู่ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.opm.go.thwww.facebook.com/OPM.society