สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ ส่งมอบ อาคาร ๕๐ ปี สศก.

ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ “อาคาร ๕๐ ปี สศก.”

โดยมี พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ เป็นประธานเปิด ณ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา จังหวัดมุกดาหาร

พร้อมทั้งให้การสงเคราะห์โรงเรียน 5 โรงเรียน ในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร และนครพนม อาทิ โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา ส่งมอบอาคารห้องสมุด, โรงเรียนบ้านกอก มอบโรงเรือนเพาะเห็ด และ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี มอบห้องสุขานักเรียนชาย-หญิง รวม 7 ห้อง