สังสรรค์ วชิราวุธ รุ่น 59

พ.อ อภิรัชต์  รามนัฎ นัดเพื่อนๆ โอ วี 59  รวิน ถิรวัฒน์, ประชา  ศรีธวัชพงษ์,  นพ ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์,  ดร ปกรณ์ อาภาพันธ์, นอ เธียร เทพานนท์, ศุภวัฒน์ บุญชัยวัฒนา และเพื่อนๆที่รักกันเหนียวแน่น ที่ร้านZoulviet พหลโยธิน