ครบรอบ 60 ปี วันสถาปนาการเที่ยวแห่งประเทศไทย 60 ปีแห่งความภาคภูมิใจ

แรกเริ่มเป็นวันสถาปนา “องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” หรือ อ.ส.ท. มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ต่อมาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของ อ.ส.ท. ให้มีขอบเขตการปฏิบัติงานกว้างขวางยิ่งขึ้น จึงมีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้ผ่านการพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 72

วันที่ 4 พฤษภาคม 2522 จัดตั้ง “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” มีชื่อย่อว่า “ททท.” สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมาถูกปรับโครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ย้ายมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ททท. เป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ในการขยายฐานตลาดคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่น เพื่อส่งมอบคุณค่าการท่องเที่ยวของประเทศไทย
  2. สร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
  3. บูรณาการการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้อย่างยั่งยืน
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตลาดและบริการข้อมูลด้านการตลาดการท่องเที่ยวที่ครบถ้วน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  5. เสริมสร้าง ททท. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance organization) ด้านตลาดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของนวัตกรรมและธรรมาภิบาลขอบคุณ ททท.เอื้อเฟื้อภาพประกอบ