ส่งมอบรถตรวจการณ์ TR Transformer II 76 คัน ให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                                                               ส่งมอบรถตรวจการณ์ TR Transformer II

                                                                          76 คัน ให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณสมพงษ์   เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่งมอบรถยนต์ตรวจการณ์ TR Transformer II จำนวน 76 คัน ให้กับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อใช้ในภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้ง 76 จังหวัด (ทั่วประเทศ)  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา