อนาคตท้องถิ่นสู่การกระจายอำนาจที่ยั่งยืน

ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาระดมความเห็น หัวข้อเรื่อง “รังสรรค์อนาคตท้องถิ่นไทยสู่การกระจายอำนาจที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีเสนอแนะทิศทางการทำงานและมิติใหม่ทางการเมืองท้องถิ่น ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาการเมืองและประชาธิปไตยระดับชาติ โดยมี รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมการเสวนา พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ และวิเคราะห์ปัญหา จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้