เอสโซ่ มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและทุนการศึกษา มูลค่ารวม 472,368 บาท ให้น้องที่ โรงเรียนบ้านนาราบ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย สโมสรพนักงานเอสโซ่ และพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มาร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ พร้อมด้วย นายมาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมการและ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก ผู้แทนบริษัทเอสโซ่ฯ และนางมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท และ อุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์มูลค่า 247,600บาท

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ฯ

ซึ่ง ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่องให้แก่โรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา เสื้อผ้าสำหรับเด็กเล็ก มูลค่า 10,000 บาท และ อุปกรณ์สำหรับทาสีเสาอาคารเรียน มูลค่า 4,768 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน- 472,368 บาท โดยมี นายบุญแต่ง ใจจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) เป็นตัวผู้รับมอบ

มาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมการและ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก ผู้แทนบริษัทเอสโซ่ฯ

บริษัทเอสโซ่ฯ ได้ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการขยายกลุ่มนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Information System for Equitable Education) หรือ ISEE ของ กสศ. เพื่อให้โอกาส ทางการศึกษากับนักเรียนกลุ่มนี้ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง”

บุญแต่ง ใจจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบ

กิจกรรมในครั้งนี้ทางบริษัทเอสโซ่ ร่วมกับ กสศ. และ สโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 70 ทุน มูลค่า 210,000 บาทให้กับโรงเรียนบ้านนาราบซึ่ง เป็นกิจกรรมสานต่อมาจากกิจกรรม “เอสโซ่ ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” ในความร่วมมือกับผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศพันธมิตรทางธุรกิจ และสโมสรพนักงานเอสโซ่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดขึ้นที่ จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดน่านถือเป็นจังหวัดที่ถูกปักหมุดเพื่อส่งความช่วยเหลือร่วมกัน บริษัทเอสโซ่ฯ ถือเป็นบริษัทแรกของประเทศไทย ที่ใช้ระบบ iSEE จาก กสศ. เพื่อค้นหานักเรียนยากจนพิเศษ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมบริจาค เพื่อเป็นทุนการศึกษา

และยังสามารถใช้ระบบดังกล่าวประเมินผลการช่วยเหลือเมื่อ ครบปีการศึกษา จากข้อมูล เช่น ผลการเรียน อัตราการมาเรียนสุขภาพน้ำหนักส่วนสูง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและมอบโอกาสให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนต่อไป

มัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่