เอสโซ่ สนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรือนปลูกผัก พร้อมมอบทุนการศึกษา รวมกว่า 765,510 บาท ให้โรงเรียนบ้านสว้า จังหวัดน่าน

บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย สโมสรพนักงานเอสโซ่ และพนักงานบริษัท ในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือสำหรับสร้างโรงเรือนปลูกผัก พร้อมท่อส่งน้ำ ที่โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ในโอกาสนี้ นางมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากเอสโซ่ฯ ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ และ นายมาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาด ขายปลีก ได้มอบการสนับสนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสว้า รวมเป็นเงินทั้ง สิ้น 765,510 บาท ให้แก่ นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ ประธานชมรมนักจัดการศึกษาในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า

ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัทเอสโซ่ 

ซึ่งประกอบด้วย เงินบริจาคสนับสนุนโครงการ โรงเรือนปลูกผักมูลค่า 142,000 บาท ระบบน้ำในโรงเรียน มูลค่า 178,510 บาท เสื้อผ้าสำหรับเด็กเล็ก มูลค่า 19,000 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านสว้า เพื่อนำไปปรับปรุงระบบน้ำในกิจกรรมการเกษตรของโรงเรียน รวมถึงมีโรงเรือนปลูกผักเพื่อเรียนรู้งานเกษตร

มาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาด ขายปลีก

นอกจากนี้ ยังจะใช้เป็นสถานที่สาธิตการจัดการแปลงปลูกผักในฤดูฝนให้กับชุมชน ผลผลิตที่ได้จากโรงเรือนปลูกผักนี้จะนำไปจำหน่ายผ่านสหกรณ์ ร้านค้า และใช้ในโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียน โดยแต่ละปี ทางโรงเรียนมีความต้องการผักประมาณ 14 ตัน

ปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ ประธานชมรมนักจัดการศึกษาในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า จังหวัดน่าน

 

การส่งมอบครั้งนี้ นอกจากได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 142 ทุน 426,000 บาทให้กับโรงเรียนบ้านสว้า ซึ่งเป็นกิจกรรมสานต่อมาจากกิจกรรม “เอสโซ่ ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” ในความร่วมมือกับ ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ พันธมิตรทางธุรกิจ และสโมสรพนักงานเอสโซ่ให้กับนักเรียนผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

บริษัทเอสโซ่ฯ ได้ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขยายกลุ่มนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Information System for Equitable Education) หรือ ISEE ของ กสศ. เพื่อร่วมบริจาคให้ทุนการศึกษา และเพิ่มโอกาสทางการศึกษากับนักเรียนกลุ่มนี้ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากที่ได้จัดมอบทุนการศึกษาในโครงการนี้มาแล้วที่จังหวัดเพชรบุรี โดยจังหวัดน่านถือเป็นจังหวัดที่ 2 ที่ถูกกปักหมุดเพื่อส่งความช่วยเหลือร่วมกัน