โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค คว้า 2 รางวัล G-Green

อภิญญา ลอยชูศักดิ์  กรรมการผู้จัดการ  และ อรณิชา  ชโยภาส  รองกรรมการผู้จัดการ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศจาก พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วยรางวัล “G-Green Hotel (ระดับทอง)” โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ “G-Green Production (ระดับทอง)” การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามโครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G – Green) ประจำปี 2561 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส