PEA ระโนด และ กระแสสินธุ์ ร่วมประชุมและตรวจงานขยายเขตระบบไฟฟ้าหมู่ที่ 1 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลาเพื่อติดตามงานและประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 7 ธันวาคม 2563
เวลา 13.00 น.นายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดและนายสุชาติ มิตรเปรียญ รองผู้จัดการด้านเทคนิคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดพร้อมทั้งพนักงานช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างขยายเขตและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดเข้าร่วมตรวจสอบและติดตามงานก่อสร้างขยายเขตในระบบไฟฟ้าบริเวณบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างผู้ช่วยช่าง พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ นายพิเศษ บัวชุมรวมทั้งลูกบ้านให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆและประสานงานต่างๆร่วมกันต่อไป


ข่าว/ภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์