PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ ยะลา ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จ้ดการ (ต.3)เพื่อให้การดำเนินงานของ ชจภ.(ต.3) เป็นไปตามวัตถุประสงค์

วันที่ 9 ธันวาคม 2563
เวลา 08.30 น.นายสำราญ ขุนฤทธิ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ประธานชมรมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ ยะลา ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ชจภ.(ต.3) ครั้งที่ 2 / 2563 ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี นายสุภาพ กสิวงศ์ ผชก. (ต3) เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานของ ชจภ.(ต3) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินของ กฟภ.ต่อไป

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์กรรมการบริหาร ชจภ.ต.3