PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ ยะลา ได้มีการร่วมปลูกต้นไม้ของคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จ้ดการ (ต.3)เพื่อให้เป็นที่ระลึกผลจากการประชุมของ ชจภ.(ต.3)

วันที่ 9 ธันวาคม 2563
เวลา 10.30 น.นายสำราญ ขุนฤทธิ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ประธานชมรมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ ยะลา ได้มีการร่วมปลูกต้นไม้ของคณะกรรมการบริหาร ชจภ.(ต.3)ในการประชุม ครั้งที่ 2 / 2563 ณ สวนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี นายสุภาพ กสิวงศ์ ผชก. (ต3) เป็นประธานในการปลูกต้นไม้ เพื่อให้เป็นที่ระลึกของการประชุมในการดำเนินงานของ ชจภ.(ต3) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินของ กฟภ.ต่อไป

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์กรรมการบริหาร ชจภ.ต.3