PEA กระแสสินธุ์ ปรับปรุงพื้นที่จอดรถข้างสำนักงาน เพื่อรองรับและให้บริการที่จอดรถให้กับผู้มาใช้บริการที่สำนักงาน

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ปรับปรุงและถมหินเกล็ดพื้นที่จอดรถข้างสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์เพื่อรองรับและให้บริการที่จอดรถให้กับผู้ใช้กระแสไฟฟ้าที่มาใช้บริการที่สำนักงาน และต้องขอขอบคุณหน่วยงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่สนับสนุนรถบรรทุกหินมาให้พร้อมทั้งขอขอบคุณหน่วยงานหมวดการทางสทิงพระที่สนุบสนุนหินเกล็ดมาให้ร่วมทั้งขอขอบคุณหน่วยงานเทศบาลสทิงพระที่ให้การสนับสนุนรถ JCB ในการตักหินให้แลในครั้งนี้ด้วยความเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์

ข่าว/ภาพ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์