PEA ระโนด และ กระแสสินธุ์ ร่วมประชุมและตรวจสอบสำรวจปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการประปาหมู่บ้านแหลมบ่อ หมู่ที่ 4 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลาเพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.นายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดได้มอบหมายให้นายศุภพิเชษ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายพร้อมด้วยนายวีระวัฒน์ ศรีวิเชียร พนักงานช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดเข้าร่วมตรวจสอบสำรวจปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมทั้งผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมทั้งผู้อำนวยการกองช่างและทีมงานช่างขององค์การบริหารตำบลเกาะใหญ่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆและประสานงานต่างๆร่วมกันในการจ่ายไฟให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบริการด้านกระแสไฟฟ้า

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์