PEA ระโนด และ กระแสสินธุ์ ร่วมปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับโครงการประปาหมู่บ้านแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ 4 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลาเพื่อปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดได้มอบหมายให้หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายพร้อมด้วย พนักงานช่างและผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดเข้าร่วมปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมทั้งผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ให้การสนันสนุนพร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมทั้งผู้อำนวยการกองช่างและทีมงานช่างขององค์การบริหารตำบลเกาะใหญ่ให้การช่วยเหลือและประสานงานต่างๆร่วมกันในการจ่ายไฟให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบริการด้านกระแสไฟฟ้าต่อไปตามนโยบายผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์