PEA ระโนด, สทิงพระ และ กระแสสินธุ์ ร่วมประชุมค่าดัชนีความมั่นคงในการจ่ายไฟ SAIFI & SAIDI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.30 น.นายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด และคณะผู้บริหาร ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด พร้อมผู้จัดการและคณะผู้บริหารทีมงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ ร่วมทั้งนายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ โดยมีนายธีรภัทร์ พฤกษ์ภัทรานนต์ หัวหน้า แผนกวิเคาระห์และวางแผนการจ่ายไฟ กองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา พร้อมทั้งวิศวกรระดับ 7 นายวีรยุทธ แหละหมัน เป็นผู้บรรยาย แผนปฏิบัติ กฟต.3 ประจำปี 2564 ด้าน OM1 การเพิ่ม ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย เพื่อปรับปรุงค่า SAIFI & SAIDI เพื่อใช้กำหนดเป็นค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานดัชนีฯ ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าประจำปี 2564 ต่อไป

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์