มหาวิทยาลัยเกริก เข้าพบประธานองคมนตรี พร้อมมอบทุน “สานใจไทย สู่ใจใต้”

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์หวัง ฉางหมิง ประธานกรรมการ อาจารย์อำพล ขำวิลัย ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการการบิน อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจอิสลาม และ อาจารย์ฐนน พูนทรัพย์ไพศาล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก

เข้าพบ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ” สานใจไทย สู่ใจใต้” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับเยาชนในโครงการ ” สานใจไทยสู่ใจใต้ “

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ได้กล่าว ขอบคุณที่ให้เกียรติเข้าพบ และพร้อมให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา และได้กราบเรียนถึงการเปิดหลักสูตรใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ที่มหาวิทยาลัยเกริกทั้ง 3 กลุ่มวิชา 1- การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ 2- อุตสาหกรรมฮาลาล 3- การเงินอิสลาม

โอกาสนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ” สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้แสดงความยินดีและขอบคุณที่ทางมหาวิทยาลัยเกริก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา และความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และ ประเทศจีน