PEA กระแสสินธุ์ เข้าร่วมประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร กฟอ.ระโนด ประจำเดือน มกราคม 2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ เข้าร่วมประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด โดยมีนายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดเป็นประธานในการประชุมและคณะผู้บริหารพร้อมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด ร่วมทั้งผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระและคณะผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอผลการดำเนินงานทปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาแก้ไขให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ กฟภ.ต่อไป

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์