PEA กระแสสินธุ์ ประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอรัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมในการประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอรัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เป็นประธานพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เข้าร่วมภายในกิจกรรมจึงมีการกล่าวคำปฏิญาณประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 ตึกที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด

ข่าว /ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์