PEA กระแสสินธุ์ เข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับท่านนายอำเภอสทิงพระ ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมต้อนรับการเดินทางมารับตำแหน่งใหม่และร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับ นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต ท่านนายอำเภอสทิงพระ คนใหม่ ณ ศาลาประชาคม อำเภอสทิงพระ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านต่างๆ พร้อมทั้งพ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่อำเภอสสิงพระ และอำเภอข้างเคียงให้การต้อนรับเป็นอย่างดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์