PEA กระแสสินธุ์ ร่วมประชุมชี้แจง ระบบงานจดหน่วยแจ้งค่าไฟฟ้าและตัวแทนวางใบแจ้งเตือน ของ กฟอ.ระโนด และ กฟย.กระแสสินธุ์

วันที่ 15 มีนาคม 2564
เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง ระบบงานตดหน่วยแจ้งค่าไฟฟ้าและตัวแทนวางใบแจ้งเตือน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ โดยมีนายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดเป็นประธานในการประชุมและคณะผู้บริหารพร้อมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด พร้อมทั้งตัวแทนจดหน่วยแจ้งค่าไฟฟ้าและ ตัวแทนวางใบแจ้งเตือน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางการดำเนินการและพูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาแก้ไขให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ กฟภ.ต่อไป

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์