กฟผ. ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ ‘พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน’ เฟส 2 พร้อมเริ่มปฏิบัติงานจริง พ.ค. นี้

กฟผ. ปฐมนิเทศแบบ New Normal ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ ‘พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน’ จำนวน 620 คน จาก 15 พื้นที่ ทุกภาคทั่วประเทศพร้อมกัน ผ่านระบบ video conference ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง พ.ค. 64 ขยายความสำเร็จจากโครงการนำร่องเฟสแรกพื้นที่แม่เมาะที่เริ่มปฏิบัติงานจริงแล้ว

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมทีมผู้บริหาร ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ‘พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน’ จำนวน 620 คน จาก 15 พื้นที่     รอบเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทุกภาคทั่วประเทศ แบบ New Normal ผ่านระบบ video conference เพื่อให้รายละเอียดการร่วมงาน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมกันทั่วประเทศ ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 3 อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ยินดีต้อนรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ‘พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน’ ทั้ง 620 คน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งอยู่รอบพื้นที่เขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ.     โดยทำงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน ทั้งด้านการประกอบอาชีพ การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับนำไปวางแนวทาง    การดูแลท้องถิ่น การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Digital Platform สำหรับใช้ประโยชน์ในการขายสินค้าแบบออนไลน์

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานเกษตรกรรมเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตและแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร รวมถึงการนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนากิจการชุมชนสู่เป้าหมาย  การเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และเติบโตเคียงคู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับการอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีจาก กฟผ. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานในอนาคตอีกด้วย   ซึ่งข้อมูลชุมชนดังกล่าวจะนำมาวิเคราะห์และพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงกับความต้องการของชุมชน ซึ่งจะทำให้สังึมอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ กฟผ. ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ ลดปัญหาการว่างงาน บรรเทาความเดือดร้อนจากในสถานการณ์โควิด-19 เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยการเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วม โครงการ ‘พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน’ ตามนโยบายกระทรวงพลังงาน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจากโครงการนำร่องเฟสแรกในพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้เริ่มปฏิบัติงานจริงแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 และได้ขยายพื้นที่เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมอีก 15 พื้นที่ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี เขื่อนอุบลรัตน์    จ.ขอนแก่น เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ เขื่อนบางลาง จ.ยะลา เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โรงไฟฟ้าลานกระบือ จ.กำแพงเพชร และเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนผาจุก เขื่อนคลองตรอน เขื่อนนเรศวร จ.อุตรดิตถ์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กระทั่งได้ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 620 คน ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2564