WINMED ควง APM และ FSS เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน จังหวัดชลบุรี

ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ (กลาง) ประธานคณะกรรมการบริษัท นายนันทิยะ ดารกานนท์ (ที 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการเก็บรักษาโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิต เพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัย และ/หรือ บำบัดรักษาโรค ซึ่งได้นำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพันธุศาสตร์จากต่างประเทศ สำหรับการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมและความผิดปกติของทารกในครรภ์ นอกจากนี้ยังมีบริษัทย่อยประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย อาทิ เครื่องดักจับยุงและแมลงดูดเลือด และชุดกำจัด/จัดการสารเคมีและชีวภาพหกปนเปื้อนพร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที 3 จากขวา) ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ให้แก่นักลงทุนจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมรัตนชล โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก