ทุนธนชาต (TCAP) แจ้งเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  

บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) แจ้งเลื่อนและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  เป็นวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564   เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AMG)

ตามที่บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้เตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่  27 เมษายน 2564 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19   ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง ทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อีกทั้งภาครัฐได้ออกข้อกำหนดห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่กำหนดไว้เดิมในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เป็นวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564  เวลา  14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EAMG)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่กำหนดเดิมวันที่ 27 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท ในครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 แล้วนั้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับเงินปันผลของปีก่อนที่ไม่รวมเงินปันผลพิเศษ