PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning ” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” พัฒนาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ.กระแสสินธุ์

วันที่ 23 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้มอบหมายให้พนักงานช่างและผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา Big Cleaing “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” พัฒนาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีการทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ จัดระเบียบเอกสาร และเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีพนักงานช่างและผู้ช่วยช่างให้ความร่วมมือโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์