เชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ “การพัฒนาความยั่งยืนให้กับชุมชน”

การเคหะแห่งชาติ เชิญชวนร่วมรับฟังงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “การพัฒนาความยั่งยืนให้กับชุมชน” แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศไทย ผ่านประสบการณ์และความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการการเคหะแห่งชาติ และรองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดร. ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด ดร. สิริพัชร์ ไผ่สุวัฒน์ Innovation Specialist บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ทีสนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ที่ www.nha.co.th และ Facebook การเคหะแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 14 – 25 มิถุนายน 2564