PEA กระแสสินธุ์ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินความพร้อมของระบบงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดของ ประจำปี 2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์และพนักงานช่าง พร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้รับการตรวจประเมินความพร้อมของระบบงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องประจำปี 2564 โดยมีนายสุชาติ มิตรเปรียญ รจก.(ท) กฟอ.ระโนดเป็นประธานคณะทำงานและมีคณะทำงานในส่วนต่างๆใน การตรวจประเมินความพร้อมของระบบงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ของ กฟอ.ระโนด และการไฟฟ้า ฯ ในสังกัดประจำปี 2564 ณ สำนักงาน กฟย.อ.กสส. เพื่อให้ระบบงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องของ กฟอ.ระโนด และ กฟฟ.ในสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความพร้อมในด้านทรัพยากร เครื่องมือเครื่องใช้ พัสดุ วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ป้องกันภัย เป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้ไฟมากทีสุด

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์