PEA กระแสสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนให้กับทะเลสาบสงขลา

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ให้กับทะเลสาบสงขลา ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมง ในทะเลสาบสงขลา โดยมีการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 1,000,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลื้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา โดยมีนายธงรัฐ ธรรมเจริญ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน และมีนางสาวนฎา ไล้ทองคำ ประมงอำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งนายโกวิทย์ ทะลิทอง กำนันตำบลเชิงแส ร่วมทั้ง นางสาวนทีธรรม ทองเนื้อแข็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเชิงแส และ นายปรีชา หอมตีบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลกระแสสินธุ์ คณะกรรมการประจำหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้าน พร้อมทั้งประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในโครงการฯ ณ เขตอนุรักษ์ฟาร์มทะเล บ้านเขาใน หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงแส และหมู่ที่ 2 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์