PEA กระแสสินธุ์ มอบน้ำดื่มและน้ำอัดลมให้กับเจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่สมาร์ททีมที่ด่านคัดกรองโรคเชื้อไวรัสโควิด – 19

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ ได้เข้ามอบน้ำดืมและน้ำอัดลมให้กับเจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่สมาร์ททีมที่ด่านท่าคุระ ตำบลกระแสสินธ์ุ และ ด่านเชิงแส ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา โดยมีนายธงรัฐ ธรรมเจริญ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง และ นายเสริม บุตรบุรี ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่พนักงานปกครองชำนาญการ เป็นหัวหน้าชุดพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่สมาร์ททีม ของ อำเภอกระแสสินธ์ุ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมทั้งแสดงความห่วงใยจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุในการปฏิบัติหน้าที่

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์