PEA กระแสสินธุ์ ร่วมกิจกรรมกับท่านปลัดป้องกันอ.กระแสสินธุ์และผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ณ จุดสกัด คัดกรอง และพื้นที่ควบคุม ป้องกันโควิด – 19

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปิดกันและป้องกันโรคโควิด-19 กับท่านปลัดป้องกันอำเภอกระแสสินธ์ุ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลเชิงแส ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านหน้า ณ จุดสกัด คัดกรอง และพื้นที่ควบคุม ป้องกันโรคโควิด -19 โดยได้รับการร้องขอความร่วมมือจากท่านนายอำเภอกระแสสินธ์ุ ให้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมขอขอบคุณท่านผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดที่ให้การสนับสนุนทีมงานและยานพาหนะพร้อมทั้งเสาไฟฟ้ามาให้ ณ บริเวณจุดปิดกั้นพื้นที่ควบคุมหมู่บ้านเขาในและหมู่บ้านรัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมพร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เข้า-ออก หมู่บ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์