PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทน กฟข.เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์การแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และ ผลการดำเนินการฯพร้อมแผนพัฒนาฯตามเกณฑ์การคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ. ประจำปี 2564

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ (จังหวัดยะลา) สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์การแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย ผลการดำเนินการที่สำคัญของหน่วยงาน และแผนพัฒนาการดำเนินงานของผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ ตามเกณฑ์ข้อที่ 29 เพื่อให้การคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นนั้นถือเป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีให้แก่การไฟฟ้าอื่นได้ยืดถือเป็นต้นแบบ และแนวทางการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าทั่วทั้งองค์ มีผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้า และบุคคลภายนอกยอมรับและให้ความเชื่อถือรวมทั้งเป็นการเชิดชูหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี ก่อให้เกิดความผูกพันกับองค์กรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์