PEA กระแสสินธุ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยประธานสภาเกษตร ฯเพื่อหารือข้อราชการต่างๆร่วมกัน

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยประธานสภาเกษตรกรฯ ครั้งที่ 10 / 2564 ณ ห้องประชุมธาราริน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาโดยมี นายธงรัฐ ธรรมเจริญปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมทั้งประธานสภาเกษตรกรฯเข้าร่วมประชุม เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆร่วมกันโดยพร้อมเพรียง

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์