PEA จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดสินวิเศษศรัทธาราม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานทอดกฐินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมงานทอดกฐินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วัดสินวิเศษศรัทธาราม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตลอดจนพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลตามประเพณีอันดีงามของชาวพุทธซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน ในงานทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ได้ยอดเงินทำบุญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นเงิน 2,268,606 บาท

คณะผู้บริหาร พนักงานตลอดจนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายเงินเพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานให้แก่ วัดสินวิเศษศรัทธาราม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรในการเติบโตร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน