ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย สนับสนุนการศึกษา

ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย บริจาคเงิน จำนวน 8,000,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดยให้นำเงินไปปรับปรุง อาคารสุนทร – อารยา   อรุณานนท์ชัย ให้ทันสมัย

ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย

พร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การสร้างชุมชนธุรกิจ บนการเปลี่ยนแปลงสู่โลกเสมือนจริง

โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรศ. ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น