11 ประเด็นถาม-ตอบ กรณี บมจ. อาคเนย์ประกันภัย และ บมจ. ไทยประกันภัย ยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม