PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ผู้จัดการ กฟต.3 เพื่อให้การดำเนินงานของ ชจภ.(ต3) เป็นไปตามวัตถุประสงค์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.นายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด ประธานชมรมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ชจภ.(ต3) ครั้งที่ 1 / 2565 ณ ช่อง ฟืน รีสอร์ต อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฎิบัติงานตามหลักธรรมภูบาลจริยธรรม และจรรยาบรรณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีการช่วยเหลือ เกื้อกูล ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติงาน สร้างศักยภาพให้แก่สมาชิกชมรมฯ และเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ร่วมทั้งเป็นสื่อกลาง ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้ปฎิบัติ โดยสอดคล้องกับ นโยบายของ ผวก. ผชก.(ต3)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ข่าว / ภาพ : โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร ชจภ.(ต3)