PEA กระแสสินธุ์ ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ได้มีการมอบน้ำดื่ม PEAให้กับพัฒนาชุมชน อ.กระแสสินธ์ุ เพื่อนำไปใช้โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมนุม ประจำปี 2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานช่าง และผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยกระแสสินธุ์ ได้มีกิจกรรมการมอบน้ำดื่ม PEA ให้กับพัฒนาการอำเภอกระแสสินธุ์ ผ่านทางเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระแสสินธ์ุ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ เพื่อในไปใช้กิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมนุม ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ รวมพลัง อช.แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง “ โดยมีการจัดกิจกรรมมื้อสามัคคี “ เกี่ยวข้าว “ ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. ตามพื้นต่างๆในกลุ่มเป้าหมายหลักในอำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา ร่วมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของ PEA และเป็นการสร้างภาพลักษณ์พร้อมทั้งภาพพจน์ที่ของหน่วยงานในการมีส่วนร่วมที่ต่อหน่วยงานราชการในพื้นที่เป็นอย่างดี

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์