PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์ PUPAPLUG ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า เกาะใหญ่ แกรนด์แคนย่อน เพื่อยกระดับสังคม EV ไทยให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมผู้ช่วยช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์ PUPAPLUG ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบ เกาะใหญ่ แกรด์แคนย่อน ตำบล เกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับสังคม EV ไทยให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น และเป็นเต้ารับสำหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ที่บริการให้กับประชาชนผู้ใช้ให้กลายเป็นสถานีชาร์จไฟฟ้า

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์