บ.กลางคุ้มครองฯ แนะ ทำประกันภัย พ.ร.บ.ระยะยาว คุ้มครองต่อเนื่อง ลดปัญหาการขาดต่ออายุกรมธรรม์และได้ส่วนลดค่าเบี้ยด้วย

จากข้อมูลการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ของกรมการขนส่งทางบก พบว่ามีรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยประมาณ 22 ล้านคันที่อยู่ในระบบ และข้อมูลจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พบว่ามีรถจักรยานยนต์ที่มีการทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือประกันภัย พ.ร.บ. ไม่ถึง 15 ล้านคัน ในส่วนที่เหลือเป็นรถอยู่นอกระบบ ไม่มีประกันภัยคุ้มครอง และที่สำคัญรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด มากถึงร้อยละ 80 และเพื่อแก้ปัญหาประชาชนไม่ได้รับความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุ บริษัทกลางฯ จึงได้เปิดโอกาสให้เจ้าของรถจักรยานยนต์ได้ทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ให้ครอบคลุมยาวนานขึ้น จากเดิมที่ต้องต่ออายุกรมธรรม์แบบปีต่อปี ขยายให้เป็นระยะยาวตั้งแต่ 3 ปีถึง 5 ปี เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้เจ้าของรถที่เช่าซื้อสามารถทำประกั นภัย พ.ร.บ. ตามระยะเวลาที่เช่าซื้อได้ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการขาดต่ออายุกรมธรรม์อีกด้วย


โดยการประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถระยะยาวของรถจักรยานยนต์ เริ่มมีผลบังคับใช้สำหรับการทำ สัญญาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์แบบระยะยาว จะ ได้ส่วนลดเบี้ยโดยอัตโนมัติ และสร้างความมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองอยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องเสี่ยงว่าเมื่อเกิด อุบัติเหตุจากรถแล้วกรมธรรม์ขาดต่ออายุ ซึ่งทำให้ไม่ได้ได้รับความคุ้มครอง

ในส่วนของอัตราเบี้ยคงที่ไม่รวมภาษีอากรสำหรับรถจักรยานยนต์ทุกขนาด สำหรับการประกันภัยคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถระยะยาวของรถจักรยานยนต์ ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี โดยมี รายละเอียดส่วนลดแต่ละช่วงเวลาของกรมธรรม์ไม่เท่ากัน ได้แก่
• กรมธรรม์ที่คุ้มครอง 3 ปี จะได้ส่วนลด 50 บาท
• กรมธรรม์ที่คุ้มครอง 4 ปี จะได้ส่วนลด 75 บาท
• กรมธรรม์ที่คุ้มครอง 5 ปี จะได้ส่วนลด 100 บาท
และสำหรับการรับประกันภัยในช่วงเวลาที่เกิน 3 ปีแต่ไม่ถึง 4 ปี หรือเกิน 4 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปีให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยแบบเฉลี่ยรายวัน
โดยเจ้าของรถจักรยานยนต์สามารถจัดทำประกันภัยระยะยาวได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทุกสาขา หรือตัวแทน/นายหน้าของบริษัทกลางฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ
การประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถระยะยาวของรถจักรยานยนต์ จึงถือเป็นทางเลือกให้กับเจ้าของรถทุกคน ไม่ต้องกังวัลเรื่องลืมต่อประกันภัย นอกจากเจ้าของรถยังได้ปฏิบัติตามกฎจราจรแล้ว หากเกิดอุบัติเหตุทุกคนจะได้รับความคุ้มครองทันที