PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการ กฟต.3 ครั้งที่ 2 / 2565 เพื่อให้การดำเนินงานของ ชจภ.(ต3) เป็นไปตามวัตถุประสงค์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30น.นายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด ประธานชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา และ คณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการ กฟต.3 ครั้งที่ 2 / 2565 ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้การดำเนินงานของ ชจภ.(ต3) เป็นไปตามวัตถุประสงค์การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา สร้างศักยภาพให้แก่สมาชิกชมรม ฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับความพึ่งพอใจสูงสุด

ข่าว / ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา