กว่า​ 3 ทศวรรษ​สหกรณ์​โคนม​วัง​นำ้​เย็น​ มองมุมไหนก็ประสบความสำเร็จ​

สระแก้ว หนึ่งในจังหวัดภาคตะวันออกที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก แยกตัวมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อหลายปีก่อน ปัจจุบันสระแก้ว มีพื้นที่ปกครองรวม 9 อำเภอ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบยกระดับสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณเกือบร้อยเมตร ลมฟ้าอากาศและสภาพดินยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ มีความชุ่มชื้นจากแนวเทือกเขาบรรทัด และอุทยานแห่งชาติปางสีดา ฝนฟ้าในแต่ละปีอยู่ในเกณฑ์ดี อ่างเก็บน้ำสำคัญเป็นโครงการตามพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง อาชีพดั้งเดิมของผู้คนส่วนใหญ่แถบนี้คือการปลูกพืชไร่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง และอื่นๆ หากแต่ไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับราษฎรได้ด้วยความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศและราคา

บนเส้นทางสายเกษตรกรรม นานเท่าไหร่แล้วที่พี่น้องประชาชนชาวสระแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงต้องประสบกับความไม่แน่นอนด้านอาชีพ จวบจนเมื่อเดือนกรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2530 ชาวบ้านและผู้นำชุมชนในตำบลวังใหม่ อำเภอวังน้ำเย็นในขณะนั้นปัจจุบันคือ อำเภอวังสมบูรณ์ ได้รวมกลุ่มปรึกษาหารือกันถึงอนาคตของอาชีพเกษตรกรรม ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในที่สุดพวกเขาได้ร่วมกันตัดสินใจและนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ยังตราตรึงอยู่ในใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาจนกระทั่งวันนี้

ก่อกำเนิดการเลี้ยงโคนม สืบสานอาชีพพระราชทานในภาคตะวันออก
ความคิดหักดิบเปลี่ยนอาชีพแบบสามร้อยหกสิบองศาของกลุ่มคนภายใต้การนำของกำนันระดับตำนานในวันที่ 22 กรกฎาคม 2530 สร้างความแปลกใจไม่น้อยให้กับวงการการเลี้ยงโคนม แต่ด้วยความมุ่งมั่นของกำนัน อำนวย ทงก๊ก และผู้ร่วมก่อการ โครงการการเลี้ยงโคนมจำนวน 1 พันตัวถูกเขียนแล้วเสร็จ พลันที่ข่าวถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาคอมเมนท์เตเตอร์ต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณ์บ้างก็ว่าเป็นไปไม่ได้ ร้ายกว่านั้นพูดกันถึงขนาดว่า โครงการโคนม 1 พันตัว ความจริงมีโคแค่ 999 ตัว อีก 1 ตัวคือ กระบือ
น่าแปลกใจไม่น้อย คำปรามาสของผู้คนวันนั้น ไม่อาจหยุดยั้งความตั้งใจของกำนันอำนวยและคณะได้ โครงการฯได้ถูกส่งไปขอความช่วยเหลือจากองค์กร และนักการเมืองที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ ด้วยความเชื่อมั่นในตัวผู้นำ ในที่สุดโครงการได้รับการสนับสนุน ทั้งทางด้านองค์ความรู้ ส่งเสริมการเลี้ยง และงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันการเงินของรัฐที่อยู่ใกล้ชิดเกษตรกรที่สุด นั่นคือ ธกส

ปฐมบท สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น
22 กรกฎาคม 2530 กำนันอำนวย ทงก๊ก พร้อมผองเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง ได้เลือกแนวทางสหกรณ์เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจตามรอยเท้าพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 จดทะเบียนด้วยทุนเรือนหุ้น 66000 บาท นับเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ภายใต้การนำของผู้ก่อตั้งระดับตำนาน “อำนวย ทงก๊ก”

กว่า 3 ทศวรรษสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น มองมุมไหนปฏิเสธไม่ได้ว่า ประสบความสำเร็จ

ด้านเศรษฐกิจ จากทุนเรือนหุ้นไม่ถึงหนึ่งแสนบาท วันนี้ทรัพย์สินของสหกรณ์รวมกันไม่น้อยกว่า 3-4 พันล้านบาท ครอบคลุมธุรกิจ ศูนย์รับน้ำนมดิบซึ่งรับนมจากสมาชิกไม่น้อยกว่าวันละ 100 ตัน โรงงานแปรรูปนมยูเอชที โรงงานนมผง โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงสีข้าว สถานีบริการน้ำมัน ร้านค้าสหกรณ์ ศูนย์อาหารและภัตตาคาร เป็นต้น กิจกรรมของสหกรณ์ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก

ด้านสังคม
จากสมาชิกเริ่มแรก 200 รายวันนี้ฟาร์มโคนมเพิ่มจำนวนเกือบ 1000 ฟาร์ม ทุกๆวันทุกฟาร์มมีน้ำนม ครอบครัวมีรายได้ทุกวัน ไม่ต้องไปหางานที่อื่น พร้อมหน้าพร้อมตา อบอุ่น ชืวิตมั่นคง ที่สำคัญฟาร์มโคนมสมาชิกได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จำนวนไม่น้อยเป็นสมาร์ทฟาร์ม รองรับการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนการดำเนินงานของสหกรณ์มีพนักงานซึ่งได้รับการดูแลอย่างดี สวัสดิการ อาหารการกิน ดุจครอบครัวใหญ่

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประธานสหกรณ์และคณะกรรมการบริหาร มีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน ในการดำเนินการตามหลักการสหกรณ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล ดูแลสายการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

รางวัลแห่งเกียรติยศ
ตลอดเส้นทางการดำเนินงานที่ยาวนาน สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ได้รับความสนใจจากสังคมหน่วยงานของรัฐ เอกชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ประเมินผ่านการได้รับมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากมาย อาทิเช่น
1. สหกรณ์โคนมดีเด่นแห่งชาติประเภทสหกรณ์การเกษตร(สหกรณ์โคนม) ปี 2541
2. สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด จากกระทรวงแรงงาน
3. นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ “นมฟลูออไรค์” ปี 2550
4. สถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการแปรรูป จาก ธ.ก.ส. ปี2552
5. ประกาศเกียรติคุณสนุบสนุนภารกิจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2556
6. สหกรณ์ดีเด่น 2557 ภาคกลาง

ในส่วนของประธานสหกรณ์และผู้ก่อตั้งกำนัน อำนวย ทงก๊ก ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ โดยได้รับมอบปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ อีกทั้งยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีคุณค่าทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย กรรมการในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งรางวัลแห่งเกียรติยศเหล่านี้น่าจะยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า บนเส้นทางแห่งความอุตสาหะ พากเพียร ซื่อสัตย์สุจริต อย่างแท้จริง

นอกจากนั้นสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ยังได้รับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ อีกมากมาย อาทิ
1 ISO/IEC 17025 (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ จาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข)
2 HALAL CERTIFICATE UHT MILK Product
3 HACCP SGS
4 GHP SGS
5 ISO 22000 SGS
6 FSSC 22000
7 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นมสด จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม