PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ” วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ” วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” ให้แก่ประชาชนและทางราชการ ณ ศาลาประชาคม อำเภอกระแสสินธุ์ หมู่ที่ 3 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมี นาย เอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พร้อมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์