รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางพุทธศาสนา

พญ. รุ่งไพลิน รัตนชีวร เจ้าของ โทมัสคลินิก (บาย ด็อกเตอร์แยม) THOMAS Clinic, (ทองหล่อ ซอย 2) รับรางวัล ไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม รางวัลประทาน ประจำปี ๒๕๖๕  สาขาผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา

โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัล “ไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม” ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565  ณ อาคารหอประชุม  (๔๘ พรรษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย