PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้มีการประชุมสามัญสมาชิกชมรมผู้จัดการ ครั้งที่ 2 / 2565 เพื่อให้การดำเนินงานของ ชจภ.(ต.3) เป็นไปตามวัตถุประสงค์

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.นายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด ประธานชมรมผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา และ สมาชิกชมรมผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้มีการประชุมสามัญสมาชิกชมรมผู้จัดการ ครั้งที่ 2 / 2565ณ ห้องประชุมโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลาโดยมี นายสุภาพ กสิวงศ์ ผชก.(ต3) พิธีเปิดประชุมและบรรยายพิเศษแนวทางการปฏิบัติงานพร้อมทั้งมอบโล่ที่ระลึกแด่สมาชิก ชจภ.(ต3) ที่เกษียณอายุงาน ปี 2565 ร่วมทั้งมีการบรรยายจาก ดร.สมชาย ทรงศิริ อฝ.ฝบร.เรื่อง “การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กฟภ.และทิศทางพลังงานไฟฟ้าในอนาคต” เพื่อให้การดำเนินงานของ ชจภ.ต3 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา สร้างศักยภาพให้แก่สมาชิกชมรม ฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับความพึ่งพอใจสูงสุด

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์