บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทประกันภัย และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกกทม. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียน

วันที่ 1 กันยายน 2565: บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทประกันภัย กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบและสวมหมวกนิรภัยในโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีหมวกนิรภัยสวมใส่ในการเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ทุกคน อีกทั้งเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนในเด็กนักเรียนอีกด้วย

โดยภายในงานมีพิธีมอบและสวมหมวกนิรภัยโดย นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) , บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) , บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) , บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) , บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) , บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด หรือสถาบันประกันภัยไทย และบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ร่วมมอบและสวมหมวกนิรภัยในโครงการให้กับนักเรียน โดยโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรหมวกนิรภัยนั้นจะมีการดำเนินการบริหารจัดการระบบยืมหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ทั้งเดินทางพร้อมผู้ปกครอง และเดินทางโดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง , จัดทำทะเบียนหมวกนิรภัยและบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับหมวก , จัดทำสถานที่เก็บ/วางหมวกนิรภัยที่เหมาะสม , ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน/ผู้ปกครอง ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสาร , มีการดูแลรักษาและทำความสะอาดหมวกนิรภัยเป็นประจำทุกอาทิตย์ และเมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ จะมีการสำรวจการเดินทางและตรวจสอบจำนวนหมวกที่เสียหายชำรุดเพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป
นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมฐานให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยได้แก่ สวมหมวกนิรภัยเดินทางปลอดภัย , การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ , เดินทางด้วยรถยนต์ คาดเข็มขัดนิรภัย ปลอดภัย และกฎจราจรที่ควรรู้ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนอีกด้วย